Please choose a destination:

Algemene websitevoorwaarden


Welkom op sunglasshut.com/nl (de "Website").

Luxottica Group S.p.A. (de "Vennootschap") biedt deze Website en gerelateerde diensten aan op grond van de volgende algemene gebruiksvoorwaarden (de "Websitevoorwaarden"). Door toegang tot, doorbladeren of gebruik van deze Website stemt u ermee in om deze Algemene websitevoorwaarden en al het toepasselijk recht te volgen en hieraan gebonden te zijn.


Privacy

Wij hebben een Privacyverklaring aangenomen die u moet raadplegen om volledig te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken.


Elektronische communicatie

Wanneer u deze Website bezoekt, of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Met uw toestemming ontvangt u elektronisch mededelingen van ons, met inbegrip van commerciële e-mails voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen per e-mail of door het plaatsen van mededelingen op deze Website met u communiceren. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan een wettelijke eis dat deze mededelingen schriftelijk moeten zijn. U kunt een bezwaarschrift indienen per e-mail aan customerservice@uk.sunglasshut.com.


Auteursrecht

Afbeeldingen van mensen, plaatsen en/of producten die op deze Website geplaatst worden zijn ofwel het eigendom van de Vennootschap, of worden hierop gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap. Tenzij anders vermeld, is alle content die opgenomen is op deze Website, met inbegrip van afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen, het eigendom van de Vennootschap of haar leveranciers, partnersof gelieerde ondernemingen, en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. De samenstelling van deze Website is het exclusieve eigendom van de Vennootschap en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

Ongeoorloofd gebruik van content of materialen op deze Website is strikt verboden en kan auteursrecht- en merkenrechtwetten en/of de wetgeving inzake privacy, publiciteit, en/of wet- of regelgeving inzake communicatie schenden. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de materialen of de content van deze Website na voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap. Voor meer informatie over hoe u toestemming kunt krijgen voor het gebruik van materiaal of content op deze Website, kunt u contact opnemen met de Vennootschap op customerservice@uk.sunglasshut.com.


Handelsmerken

Alle handelsmerken,"trade dress" en dienstmerken en hun respectieve ontwerpen en/of logo's op deze Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Vennootschap of haar gelieerde ondernemingen. De handelsmerken van de Vennootschap en haar gelieerde ondernemingen en/of "trade dress" mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, nagebootst of gebruikt worden. Daarnaast zijn kopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts handelsmerken en/of "trade dress" van de Vennootschap, en mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, nagebootst of gebruikt worden. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op deze Website gebruikt worden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. U mag niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming handelsmerken, "trade dress", dienstmerken of intellectuele eigendom van de Vennootschap of haar gelieerde ondernemingen gebruiken, of metatags of andere "verborgen tekst" plaatsen met gebruik van de namen, handelsmerken of productnamen van de Vennootschap of haar gelieerde ondernemingen.


Licentie en toegang tot de Website

Wij verlenen u een beperkte licentie voor uitsluitend persoonlijk gebruik van de Website. Het verlenen van deze licentie omvat niet, zonder beperking: (a) wederverkoop of commercieel gebruik van deze Website of content van deze website; (b) wijziging, aanpassing, vertaling, reverse engineering, decompilatie, demontage of omzetting in leesbare vorm van content van deze Website die niet bedoeld is om zo gelezen te worden, met inbegrip van het gebruik of rechtstreeks bekijken van de onderliggende HTML of andere code van deze Website, behalve zoals uitgelegd en weergegeven in een webbrowser; (c) kopiëren, nabootsen, spiegelen, reproduceren, distribueren, publiceren, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of plaatsen van de content van deze Website (met inbegrip van handelsmerken van de Vennootschap) in enige vorm of op enige wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopiëren, opnemen of anderszins; (d) het verzamelen en gebruiken van lijsten of beschrijvingen van producten; (e) het maken van afgeleide toepassingen van de Website en van de content van de Website; of (f) het gebruik van data mining, bots, spiders, geautomatiseerde hulpmiddelen of vergelijkbare, directe of indirecte, extractiemethoden met betrekking tot de content van de Website of om informatie van de Website of een andere gebruiker van de Website te verzamelen.


Uw account

Als u deze Website gebruikt en dit gebruik het aanmaken van een account en/of wachtwoord(en) vereist, bent u zelf verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord(en) en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord uitgevoerd worden. Wij behouden ons het recht voor naar ons eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren. Als u zich op de Website registreert, gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u aan ons verschaft actueel, nauwkeurig en volledig zal zijn. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik door iemand anders, met of zonder uw medeweten, van uw wachtwoord of account. U kunt echter aansprakelijk gehouden worden voor verliezen die door de Vennootschap of een andere partij geleden worden als gevolg van het gebruik door iemand anders, met of zonder uw medeweten, van uw account en/of wachtwoord. U gaat ermee akkoord de Vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere beveiligingsinbreuk.


Materiaal dat u aan de Vennootschap kunt versturen

Van tijd tot tijd kan de Vennootschap op deze Website berichtenpanelen, chatrooms, plaatsen voor reacties, reclameafbeeldingen, forums, nieuwsgroepen, postingsecties of soortgelijke communicatiefaciliteiten beschikbaar maken. In dergelijke gevallen ontvangt de Vennootschap graag uw commentaar betreffende onze goederen en diensten, met inbegrip van onze Website. Alle opmerkingen, berichten, postings op berichtenpanelen, ideeën, suggesties of ander materiaal dat u bij de Vennootschap indient, mogen echter niet treiterend, lasterlijk, kwaadaardig, smadelijk, belasterend of bedreigend zijn of anderszins de rechten van een derde partij schenden, en mogen geen godslasterend, obsceen of aanstootgevend, pornografisch, lasterlijk of onwettig materiaal bevatten.

Alle opmerkingen, berichten, postings op berichtenpanelen, ideeën, suggesties of ander materiaal dat u bij de Vennootschap indient zal, nadat u het ingediend heeft, het exclusieve eigendom van de Vennootschap worden, en de Vennootschap is gerechtigd en zal voor altijd gerechtigd zijn op gebruik van elke soort en aard van het materiaal dat u ingediend heeft voor elke voor elke vorm van gebruik, met inbegrip van in alle media, ongeacht of deze al bekend zijn om nog ontwikkeld moeten worden. Door het indienen van materiaal op deze Website, gaat u ermee akkoord dat de Vennootschap het recht heeft om dergelijk materiaal te publiceren voor elk soort gebruik zoals hierboven uiteengezet, waaronder voor promotionele en publicitaire doeleinden, zonder vergoeding van welke aard dan ook aan u. Als gevolg daarvan moeten we u vragen om ons geen origineel creatief materiaal te sturen zoals verhalen, productideeën, catalogusideeën of originele kunstwerken. Als u er echter voor kiest om dit wel te doen, draagt u voor altijd alle rechten in dergelijke originele creatieve materialen aan de Vennootschap over. Door het indienen van materiaal van welke aard dan ook aan de Vennootschap, verklaart en garandeert u dat u beschikt over alle noodzakelijke rechten, aanspraken en licenties in dergelijk materiaal en dat uw inzending van dergelijk materiaal aan de Vennootschap geen inbreuk doet of zal doen op de rechten van derden.

De Vennootschap is niet verplicht toezicht te houden op berichtenpanelen-diensten, chatrooms, postings-secties, nieuwsgroepen, forums, virtuele gemeenschappen en/ of andere berichten- of communicatiefaciliteiten. De Vennootschap behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde en naar haar eigen en absolute goeddunken alle door de Vennootschap noodzakelijk geachte informatie bekend te maken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materiaal, geheel of gedeeltelijk, te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

U erkent dat de communicatie naar of met berichtenpanelen-diensten, chatrooms, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten geen privécommunicatie is en anderen dus uw communicatie zonder u medeweten zouden kunnen lezen. U moet altijd voorzichtig zijn bij het verstrekken van persoonlijke informatie over uzelf of uw kinderen. De Vennootschap heeft geen controle over de content, berichten of informatie die zich bevinden in berichtenpanelen-diensten, chatrooms, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten en wijst uitdrukkelijke alle aansprakelijk met betrekking hiertoe en handelingen die uit uw deelname voortvloeien af. Voor zover er moderators, forumbeheerders of hosts zijn, is geen van hen een gemachtigd woordvoerder voor de Vennootschap, en hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Vennootschap.

Alle communicatie of materiaal die u via e-mail of anderszins naar de Website verstuurt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke is, en zal worden behandeld als, niet-vertrouwelijk en geen eigendom, tenzij in ons Privacybeleid anderszins vermeld wordt. Alles wat u verzendt of post kan door de Vennootschap of haar dochterondernemingen gebruikt worden ten behoeve van elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien staat het de Vennootschap vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die in de communicatie naar de Website omvat zijn te gebruiken ten behoeve van welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten met gebruik van dergelijke informatie.

U gaat akkoord om de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, directeuren, werknemers, agenten, distributeurs, leveranciers en partners volledig schadeloos te stellen tegen claims van derden, aanspraken, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw schending van een van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschuldigingen, schade of claims met betrekking tot een van uw postings of mededelingen in forums of faciliteiten op de Website, of uit inbreuk op of schending van rechten van derden.


Hyperlinks

De Vennootschap maakt geen aanspraak of verklaringen met betrekking tot, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites die toegankelijk zijn via een hyperlink van deze Website, of websites die naar deze Website linken.


Kinderen

Deze site is ontwikkeld en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Als u jonger bent dan 18, mag u deze Website uitsluitend gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd. Als u een ouder of wettelijk voogd bent, moet u toezicht houden op het gebruik van deze Website door kinderen, minderjarigen en anderen die onder uw zorg vallen. U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor hun gebruik van deze Website.


Uitsluiting van Garantie en Beperking van Aansprakelijkheid

DEZE SITE EN ALLE CONTENT VAN DE SITE WORDEN GELEVERD "IN DE FEITELIJKE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE, GARANTIE, DE VENNOOTSCHAP SLUIT ALLE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE, GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN MATERIAAL, CONTENT, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE.

HET BEDRIJF VERSCHAFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES DAT DEZE WEBSITE EN/OF DE CONTENT HIERVAN JUIST, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF FOUTLOOS ZIJN. DE VENNOOTSCHAP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR TYPFOUTEN OF WEGLATINGEN IN VERBAND MET PRIJZEN, TEKST, FOTO'S OF ANDERE CONTENT OP DEZE WEBSITE. DE VENNOOTSCHAP VERSCHAFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER(S) HIERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS DE VENNOOTSCHAP OF HAAR OFFICIELE VERTEGENWOORDIGERS GEWAARSCHUWD ZIJN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE WEBSITE EN/OF DE CONTENT HIERVAN. DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT ALLE GEBRUIK DAT U VAN DEZE WEBSITE KAN MAKEN, MET INBEGRIP VAN ALLE GEBRUIK VAN BIJBEHORENDE CONTENT, GEGEVENS OF SOFTWARE DIE GEDISTRIBUEERD WORDEN DOOR, GEDOWNLOAD OF GEOPEND WORDEN VAN OF VIA DEZE WEBSITE, UITSLUITEND OP EIGEN RISICO PLAATSVINDT.

IN GEEN GEVAL ZAL DE VENNOOTSCHAP, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, BIJZONDERE, MORELE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJ WEGE VAN STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING VAN WELKE SOORT DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFD GENOT, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, IN HET KADER VAN EEN RECHTSVORDERING OF OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET MATERIAAL DAT OPGENOMEN IS IN, OF WAARTOE TOEGANG VERKREGEN WORDT VIA, DEZE WEBSITE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN (OP GROND VAN EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF OP EEN ANDERE GRONDSLAG) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GROTER ZIJN DAN MINDER DAN $5, OF HET TOTALE BEDRAG DAT U AAN DE VENNOOTSCHAP BETAALD HEEFT.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP STILZWIJGENDE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADEVERGOEDING TOE. ALS DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN ENKELE OF ALLE VAN DE VOORNOEMDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, EN KUNT U TER AANVULLING OP DE RECHTEN IN DEZE VOORWAARDEN ANDERE RECHTEN HEBBEN.


Beëindiging

Niettegenstaande enige bepaling van deze Algemene websitevoorwaarden, behouden bij ons het recht voor om zonder kennisgeving of bijbehorende aansprakelijkheid, en naar eigen goeddunken, uw licentie om deze Website te gebruiken te beëindigen, en te blokkeren of toekomstige toegang tot en gebruik van deze Website te voorkomen om welke reden dan ook of om geen enkele reden. Bij beëindiging zullen deze Algemene websitevoorwaarden nog steeds van toepassing zijn.


Toepasselijk recht

Door toegang tot, het doorbladeren of gebruiken van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met verwijzingsregels, deze Algemene voorwaarden website en eventuele geschillen van welke aard ook die kunnen ontstaan tussen u en de Vennootschap of haar gelieerde ondernemingen zullen regelen. Ongeacht waar u toegang tot deze Website verkrijgt, gaat u ermee akkoord dat elke vordering in rechte of billijkheid die voortvloeit uit of in verband met deze Algemene websitevoorwaarden, alleen in de Europese Unie ingesteld en berecht worden, en u stemt er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in en onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze gerechten met betrekking tot elke rechtszaak, rechtsvordering of procedure tussen u en de Vennootschap of een van haar gelieerde ondernemingen.


Websitebeleid, wijziging en scheidbaarheid

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan deze Website, onze Privacyverklaring en deze Algemene websitevoorwaarden. Indien een van deze Websitevoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden.


Volledige overeenkomst

Deze Websitevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de Vennootschap met betrekking tot deze Website en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige, elektronische, mondelinge of schriftelijke mededelingen en voorstellen met betrekking tot deze Website. Een gedrukte versie van deze Websitevoorwaarden en alle in elektronische vorm gedane kennisgevingen zullen gerechtelijke of administratieve procedures op grond van of in verband met deze Websitevoorwaarden toelaatbaar zijn in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en stukken die oorspronkelijk in gedrukte vorm geproduceerd en bewaard zijn. Alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend worden, zijn voorbehouden.


Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven aan:

Luxottica Group S.p.A

Via Cantu, 2

20123 Milaan

Italië

Tel: +39 02 863341

Email: privacy@luxottica.com